» Помощь - Договор

Помощь - Договор

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА

про надання телекомунікаційних послуг СПД Гриньків Н.О.

м. ________________ "    ”                 2014 р.

Сторони:

Абонент: _____________________________________________________________

(Прізвище, ім'я, по батькові)

з однієї сторони, та

Оператор: Фізична особа підприємєць Гриньків Надія Олександрівна, що діє на підставі Свідоцтва ВОО № 681368 від 13.02.2007 р. , № 2110 в реєстрі НКРЗІ; ліцензії НКРЗІ «Надання послуг з технічного обслуговування телемереж» серія АЕ № 269040; ліцензії НКРЗІ «На користування радіочастотним ресурсом України» серія АЕ № 269099, з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Оператор зобов’язується за завданням Абонента надавати послуги з доступу до телекомунікаційної мережі, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

2. Ціна та умови оплати.

2.1. Абонент підключається до телекомунікаційної мережі за своїм бажанням і оплачує вартість підключення, вартість витратних матеріалів у розмірах, що діють на момент підключення.

2.2. Надалі послуги для Абонента надаються на умовах передплати згідно обраного тарифу за цінами, які діють на момент проведення передплати.

2.3. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 720 м. Київ «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» - п.11: «Тарифи на телекомунікаційні послуги встановлюються операторами, провайдерами самостійно, крім тарифів, які згідно із Законом ( 1280-15 ) підлягають державному регулюванню». Діючи тарифи публікуються на сайті телемережі mega-net.com.ua

2.4. Передоплата за тарифний план і абонентська плата на наступний період (30-31 діб) вносяться на рахунок Абонента і зберігаються на рахунку до моменту зняття з депозіту.

2.5. Передоплата за тарифний план і абонплата знімаються з депозиту Абонента автоматично, в ніч на перше число наступного місяця. При відсутності на депозиті абонента достатньої суми на наступний розрахунковий період доступ до телекомунікаційної мережі автоматично блокується.

2.6. При необхідності за запитанням Абонента можливе внесення на рахунок Абонента кредитного ліміту на період, кратний 5, користування яким має бути сплачене (у розрахунку 3 грн за 5 діб) разом з абонплатою Абонентом до закінчення даного розрахункового періоду.

2.7. Негативний баланс на рахунку Абонента вважається заборгованістю і підлягає оплаті в повному обсязі, якщо Абонент не повідомив за 10 діб про зміни і наміри (п. 2.8 даного Договору).

2.8. Абонент зобов'язаний повідомляти Оператора про будь-які зміни і наміри, які призводять до змін в оплаті (ремонт комп'ютера, тривала відсутність Абонента і т.п.) завчасно, не менш як за 10 діб до початку дії змін, у противному випадку зміни в оплаті не враховуються і заборгованість Абонента оплачується Абонентом в повному обсязі.

2.9. При тимчасовому відключенні абонентська плата за резервування каналу складає 30 грн./мес.

2.10. При зміні конфігурації системи Абонента на його вимогу проводиться конфігурація налаштувань телекомунікаційної мережі та програмного забезпечення, що сплачується ОКРЕМО згідно з діючими тарифами.

2.11. У разі невиконання договірних зобов'язань протягом одного місяця до Абонента застосовуються штрафні санкції не нижче однієї облікової ставки НБУ, але не більше 2-х облікових ставок НБУ за кожний день прострочення.

2.12. Якщо Абонент підключається до мережі за Акцією, що надає безоплатне підключення, при розриві цього Договору раніше, ніж 1 (один) рік з моменту підключення, він зобов’язаний оплатити підключення у розмірі, який існує на момент його відключення від мережі.

2.13. Якщо Абонент підключається до мережі за Акцією, що надає кабель у користування Абоненту і Абонент не оплачує вартість кабелю і витратних матеріалів у зв'язку з підключенням, при розриві цього Договору кабель залишається власністю Оператора.

2.14. При припиненні дії договору за ініціативою Абонента сплачені ним грошові кошти не повертаються.

2.15. Встановлені законодавством пільги надаються з дня письмового звернення споживача та пред'явлення документів, що засвідчують право на пільги.

2.16. Оплата може здійснюватися шляхом: безготівкового розрахунку; грошовим переказом через банк, готівковими коштами в касу Оператора.

3. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

3.1. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню зобов’язань на строк більш ніж 12 годин, Оператор повинен повідомити про це Абонента шляхом SMS-повідомлень на телефон абонента.

3.2. Оператор залишає за собою право на періодичне проведення планових профілактичних робіт, не рідше двох разів на місяць, загальною тривалістю не більше 24 годин, про час і термін яких він зобов'язується повідомити Абонента заздалегідь.

3.3. У разі неможливості забезпечення безперебійними послугами доступу до телекомунікаційної мережі не з вини абонента Оператор зобов'язаний в найкоротші терміни вжити заходів щодо її відновлення.

3.4. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання. Неналежним виконанням є недотримання строків усунення пошкоджень протягом 5 діб з дня подання письмової заяви про наявність пошкодження в роботі мережі. В даному випадку Абонент має право на компенсацію за весь період відсутності послуги. Компенсація розраховується від існуючого розміру абонплати за вирахуванням податків і обов'язкових платежів до державних фондів.

3.5. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини (обезструмлення електромереж, крадіжка або вихід із строю апаратури, бойові дії та ін.).

3.6. Оператор не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесений Абонентом в результаті дії непереборної сили (форс-мажорні обставини), а саме: атмосферні розряди, статичні розряди, грози, урагани тощо, які Оператор не міг ні передбачити, ні запобігти.

3.7. Оператор не несе відповідальність за стан кабельного обладнання, яке оплачується Абонентом або передається у користування Абонентові. Абонент особисто забезпечує збереження кабеля і обладнання, утримання у справному стані кінцевого обладнання та абонентської проводки в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.

3.8. Якщо виникли обставини, які істотно порушують якість послуги користування Інтернет, Абонент зобов'язаний зателефонувати в службу технічної підтримки за телефоном, вказаним на сайті, і подати заявку на усунення неполадок.

3.9. Якщо виникли обставини, згідно з якими кабель і обладнання виходить з користування, сторони домовляються про його відновлення і оплату.

3.10. Оператор не несе відповідальності за результати користування телекомунікаційною мережею і отриману через неї інформацію.

3.11. Цей договір не передбачає використання наданих послуг у комерційних цілях (здійснення підприємницької діяльності) з боку Абонента. Оператор ні за яких обставин не несе відповідальності за результати такої діяльності, включаючи упущену вигоду.

3.12. Оператор не несе відповідальності за наявність в комп’ютері Абонента вірусів.

3.13. Оператор не несе відповідальності за неліцензійні програми, які встановлює Абонент на свій комп’ютер, за їх некоректну роботу, яка виявляється в порушеннях швидкісного відкриття і дії програм або ігор.

3.14. Абонент несе повну відповідальність за конфіденційність своїх особистих даних IP-адреси, логіна і пароля, а також за всі дії з використанням своїх особистих даних.

3.15. За самостійну зміну або заміну Абонентом власної ІР-адреси або MAC-адреси на ІР-адресу або MAC-адресу іншого клієнта телекомунікаційної мережі Абонент сплачує Оператору штраф у розмірі 100 (сто)гривень.

3.16. Абонент також має додержуватись інших правил користування послугами телекомунікаційної мережі, які розміщені на сайті mega-net.com.ua, згоду з якими він підтверджує, підписуючи даний договір.

3.17. Абонент проінформован про заборону використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

3.18. Не допускається використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання послуг третім особам.

4. Порядок розірвання договору

4.1. У разі істотного порушення вимог щодо якості послуг (виявлення недоліків, які не можна усунути, недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами або затратами часу, недоліків, які виявилися неодноразово чи з'явилися знову після їх усунення) Абонент має право за своїм вибором: 1 - відмовитися від договору, 2 - вимагати повернення невикористаних, але сплачених за послугу грошових коштів за період з моменту подання письмової заяви.

4.2. Оператор залишає за собою право на однобічне розірвання договору у разі, якщо він не може задовольнити всі вимоги Абонента відносно якості послуги за даною адресою у зв’язку з пошкодженням апаратури або виявлення недоліків, усунення яких пов'язане з непропорційними витратами. В даному випадку Оператор зобов’язаний за 14 діб попередити Абонента про відключення та його причину.

4.3. Оператор має право відключити Абонента від мережі без його згоди у разі прострочення платежу терміном більше 60 діб. Оплата прострочених платежів таким чином стягується у судовому порядку. Наступне підключення проводиться на загальних підставах.

4.4. З ініціативи Абонента договір може бути розірваний тільки при погашенні заборгованості. Абонент зобов'язаний письмово сповістити Оператора про розірвання договору не менше ніж за 30 (тридцять) днів до розірвання договору.

5. Особливі умови договору.

5.1. Цей договір складено у двох примірниках (по одному з кожної сторони), кожний з яких має однакову юридичну силу.

5.2. Доповнення і зміни до даного договору публікуються на сайті mega-net.com.ua. Якщо протягом 5 діб з дня публікації даних змін абонент не виразив письмово свою незгоду з даними змінами, вважати його згодним з даними змінами.

5.3. Питання, не врегульовані цим договором, вирішуються на підставі чинного законодавства України в судовому порядку.

5.4. Згідно Закону України «Про захист персональних даних» надані Абонентом відомості включені в базу даних виключно з метою ведення обліку в межах цього договору та відповідно до вимог законодавства України, на що Абонент дає згоду, підписуючи цей договір.

Місцезнаходження та реквізити Сторін
Оператор Абонент

ФОП Гриньків Надія Олександрівна

Юридична адреса: Луганська область. м.Лисичанськ, вул.

Революційна, 89/34

Свідоцтво ВОО №681368 від 13.02.2007 р.

Тел. 0994968949

e-mail: mega-net.com.ua@yandex.ua

сайт: mega-net.com.ua

ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 304795

Р/Р 26007060745619

ЕДРПОУ/ИНН 2249613060

М.П. Гриньків Н.О.
Прізвище
ім'я
по батькові
93___Луганська область ,
місто/селище
вул.
буд.
кв.
тел.
________________ /___________________/

(підпис)(прізвище)